Sunbeams
Ga mee op Vakantie!

PRIVACY STATEMENT

PRIVACYVERKLARING STICHTING ALLSTARZ

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van deelnemers en gebruikers

Stichting AllstarZ hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens en respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers en gebruikers. Stichting AllstarZ zal er daarom voor zorgen dat eventuele persoonlijke informatie die aan Stichting AllstarZ wordt verstrekt – of die al in ons bezit is – vertrouwelijk en in overeenstemming met de  (internationale) privacywetgeving  wordt behandeld.

Stichting AllstarZ wijst erop dat zij de persoonsgegevens die u aan Stichting AllstarZ verstrekt, zal verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Indien u een (potentiële) deelnemer of gebruiker van Stichting AllstarZ bent, dan gebruikt Stichting AllstarZ uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken en/of diensten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om aan Stichting AllstarZ uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

Stichting AllstarZ verstrekt beslist geen persoonsgegevens aan derden, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of zulks in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

In verband met de uitvoering van een mogelijke overeenkomst kan het zo zijn dat Stichting AllstarZ uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan Stichting AllstarZ toeleveren of in opdracht van Stichting AllstarZ werkzaamheden uitvoeren. Verder maakt Stichting AllstarZ gebruik van serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.

Direct marketing

Als u deelnemer van Stichting AllstarZ wordt, zal Stichting AllstarZ de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerecht-vaardigd belang, namelijk het kunnen aanbieden van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u zich heeft aangesloten bij Stichting AllstarZ, maar bent u geen deelnemer bij Stichting AllstarZ geworden, dan zal Stichting AllstarZ uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact verwijderen. Bent u wel deelnemer bij Stichting AllstarZ geworden, dan zal Stichting AllstarZ uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen Stichting AllstarZ verplicht is om de administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal Stichting AllstarZ uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om Stichting AllstarZ te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u Stichting AllstarZ ook verzoeken om een aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij Stichting AllstarZ bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u Stichting AllstarZ verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Info@AllstarZ.nl Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is ingegaan per 1 juni 2020. Stichting AllstarZ behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal Stichting AllstarZ u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zal Stichting AllstarZ u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.